Lubelska Fundacja Rośnij w Siłę realizuje projekt „Lubelska szkoła liderów organizacji pozarządowych” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 .Celem projektu jest przygotowanie i wzmocnienie kompetencji osób, które chcą się zaangażować społecznie i aktywistycznie w ramach tworzonych organizacji pozarządowych oraz grup lokalnych. Kluczowym aspektem projektu jest zapewnienie dostępności i umożliwienie wzięcia w nim udziału osobom Głuchym, niewidomym a także innym osobom ze szczególnymi potrzebami.
Projekt adresowany jest do osób, które:
● planują rozpocząć działalność społeczną i chcą nabyć niezbędne kompetencje;
● mają doświadczenia w działalności dla lokalnej społeczności i pragną usystematyzować swoją wiedzę lub nabyć nowe kompetencje;
● planują działania dla społeczności lokalnej i chcą tworzyć sieci lokalne odpowiadające na potrzeby konkretnej grupy;
● należą do osób ze szczególnymi potrzebami tj. g/Głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchu i chcą podjąć skuteczne działania na rzecz swojej społeczności w ramach działalności organizacji pozarządowych
● są pełnoletnie.

Szkolenia odbędą się stacjonarnie w Lublinie od września 2022 roku do końca grudnia 2022 roku. Przewidujemy cykle szkoleniowe oraz wydarzenia w ciągu jednego dnia w wymiarze od 3 do 6 godzin, również w soboty i niedziele. Tematyka zajęć obejmie następujące zagadnienia:
tworzenie zespołu, zarządzanie pracą w zespole i delegowanie zadań;
komunikacja w zespole – rozwiązywanie konfliktów, negocjacje;
asertywność i umiejętność stawiania granic;
skuteczne techniki do radzenia ze stresem;
autoprezentacja i publiczne wystąpienia;
savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami;
budowanie pozytywnego wizerunku organizacji;
podstawy prawne działania i tworzenia organizacji pozarządowych różnego rodzaju;
poprawnego pisania i złożenia dokumentów założycielskich organizacji oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z działalnością organizacji;
finanse w organizacji pozarządowej (rodzaje księgowości w zarejestrowanych NGO, sprawozdania finansowe, planowanie budżetu, zakładanie zbiórek publicznych);
szkolenie z korzystania z różnych kanałów on-line;
szkolenie jak zorganizować wydarzenie lokalne – podstawy realizacji od pomysłu do ewaluacji z uwzględnieniem zgromadzeń publicznych;  
szkolenie z wykorzystana grafik do wydarzenia w kontekście zgodności z prawami autorskimi i pośrednimi;
kurs jak stworzyć dobrą prezentację w różnych programach;
kurs z podstaw języka migowego;
Zdobytą wiedzę oraz umiejętności przełożysz na praktykę – zorganizujesz zbiórkę pieniędzy lub zgromadzenie publiczne.

Koordynatorka Projektu „Lubelska szkoła organizacji pozarządowych”:
Magdalena Łuczyn, tel. 731823698,
mail: szkolaliderow.rws@gmail.com

Regulamin

Link zgłoszenia do projektu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP6OIZ1HZLtn0zUPU5hwQAOBlt-_k1yqMH48-EWEYCOw3tgA/viewform

Lubelska Fundacja Rośnij w Siłę